Casc "Palo de Agua"/ Casco "Palo de Agua"


La Preparació


Com en qualsevol altre cosa que es vol montar, es molt important, perdre una mica de temps, llegint i interpretant els planells per a despres guanyar temps i minimitzar les errades. Quasi segur, si ens posem directament a tallar fustes sense haver mirat abans tots els planells, tirarem mes material del que aprofitarem.


Como en cualquier otra cosa que queramos montar, es muy importante, perder un poco el tiempo leyendo e interpretando los planos para luego ganar mas tiempo y minimizar los errores. Seguro que si nos ponemos a cortar las maderas de buenas a primeras, tiraremos mas material del que aprovecharemos.


També es recomanable tenir els planells sencers i no partits en fulls Din-a-4, ja que això ens donara una visio mes realista de que estem fabricant, de quina mida sera i com es veura quan l' acabem. Teniu dues formes d' aconseguir-ho, una es anar a una copisteria, i fer imprimir els planells en les dimensions que requereixin. L' altre opcio, es una mica mes artesana, i requereix de les vostres habilitats manuals (pero si teniu previst fer un veler amb 4 fustes, que es això per a vosaltres), consisteix a imprimir els Din-a-4 i retallar i enganxar amb celo de manera que quedi com si fos un planell sencer. 

Tambien es recomendable, tener los planos enteros y no partidos en diversos Din-a-4, ya que asi, tendremos una vision mas realista de que es lo que estamos construyendo, sus dimensiones reales y como se vera una vez acabado. Teneis dos opciones para conseguirlos. Una, seria ir a una copisteria y hacerlos imprimir en las dimensiones que requieran. La otra opcion, es un poco mas casera y requiere de vuestras habilidades manuales (pero si teneis pensado poneros a fabricar un barco con 4 maderas ¿que es eso para vosotros?), consiste en imprimir los Din-a-4, recortarlos y unirlos para que queden como el plano entero.
Una cosa mes. Quan imprimiu, assegureu-vos que surt en l' escala correcta, que vull dir amb això? Doncs que els planells estan dibuixats a escala real (1:1) de manera que 1 cm de planell equival a 1 cm de vaixell. Si pel que sigui, ho teniu configurat d' una altre manera, al imprimir, potser que es converteixi un cm de vaixell en 0.8 cm al paper, i llavors, tota la nostra feina se' n va a pastar ja que no ens quadrara pràcticament res.

Otra cosa mas. Cuando vayais a imprimir, debeis aseguraros que sale en la escala correcta. ¿Que quiero decir con esto? Pues que los planos, estan dibujados a escala real (1:1) de manera que 1 cm de plano equivake a 1 cm de barco. Si por lo que sea, lo teneis configurado de otra manera, al imprimir, puede que se convierta 1 cm de barco a 0.8 cm de papel haciendo que todo nuestro trabajo se vaya al traste, y no nos cuadre nada.

 Aquí som una altre vegada. Un cop ja m' he estudiat els planells he començat a confeccionar les plantilles de les quadernes, del fons pla del vaixell (aquest disseny inclou un fons pla i pantoc lateral, enlloc de ser la quilla amb forma triangular), de la roda, timó, i el semimamparo longitudinal. Tot serà confeccionat amb fusta de balsa de 2 mm de gruix. 

    Un cop retallades les peces, seran pintades amb una primera capa de Dope, polides, i tornades a pintar amb Dope (en total acabades, tindran un total de 6 capes de Dope).


    Aquí estamos de nuevo. Una vez me he estudiado los planos, he empezado a confeccionar las plantillas de las cuadernas, del fondo plano del barco (este diseño, incluye un fondo plano y pantoque lateral, e vez de tener una quilla con forma triangular), de la roda, timón y el semi mamparo longitudinal. Todo se confeccionara con madera de balsa de 2 mm de espesor.

    Una vez recortadas las piezas, se pintaran con una primera capa de Dope, lijadas, y pintadas de nuevo con Dope (una vez acabado, tendrán un total de 6 capas de Dope).


 Un cop tenim mes o menys clar que es el que hem de fer, comencem el que es la feina pròpiament dita. Agafem les plantilles de paper que hem retallat, i les traslladem a la fusta de balsa, procurant optimitzar al màxim el material, estalviant-nos haver de comprar-ne més.

    Una vez tenemos más o menos claro que es lo que vamos a hacer, empezamos lo que es el trabajo propiamente dicho. Cogemos las plantillas que hemos recortado, y las traspasamos a la madera de balsa, procurando optimizar el material al máximo, y así ahorrarnos el tener que comprar más.

    

    Després de dibuixar les peces a la fusta, podem començar a retallar-les amb un cúter ben esmolat, i si la tenim a l’ abast, ens ajudem d’ un regle, a fi de tallar totes les peces ben rectes. Ja veureu que tallar la fusta es molt senzill, ja que es molt tova, però tot i això, no vulgueu tallar-la d’ una sola passada, ja que pot fer que s’ estelli o es trenqui, podeu fer-ho en dues o tres passades i us estalviareu problemes.

    Después de dibujar las piezas  en la madera, podemos empezar a recortarlas con un cúter afilado, y si tenemos una regla a mano, nos podemos ayudar con ella para dejar los cortes bien rectos. Veréis que es una madera muy sencilla de cortar ya que es muy blanda, pero aun y así, no queráis cortarla de una sola pasada, ya que se puede astillar o incluso partirse. Podéis cortarla en dos o tres pasadas y os ahorrareis problemas.

fons de l' embarcació / fondo de la embarcación

quadernes, timo etc / cuadernas timón etc.
quadernes ja tallades / cuadernas ya cortadas
    Quan tinguem totes les peces tallades i condicionades per a començar el muntatge, necessitarem una base on assemblar tot, que sigui prou resistent mentre treballem, però que es pugui treure fàcilment un cop estigui tot degudament enganxat. En el meu cas l’ he fet amb un panell d’ alumini rígid i uns petits escaires també d’ alumini. Heu de fixar-vos be, en el sentit en que he enganxat els escaires per a no tenir problemes desprès havent de fer rebaixos innecessaris a la fusta.

    Cuando tengamos todas las piezas cortadas y acondicionadas para empezar el montaje, necesitaremos una base en la que ensamblar todo, que sea lo suficientemente resistente mientras trabajamos, pero que se pueda quitar fácilmente cuando este todo debidamente pegado. En mi caso, lo he hecho con un panel de aluminio rígido, y unas pequeñas escuadras también de aluminio. Fijaos bien en el sentido en que pegáis las escuadras para no tener problemas luego, teniendo que hacer encajes innecesarios en la madera.
    El següent pas, ha estat començar a pintar les diverses peces de fusta. Després de buscar informació de que es el Dope, i veure que esta pràcticament en desús o no havent sabut trobar-lo, i havent llegit força mes coses per Internet, he arribat a la conclusió, de que una alternativa serà la imprimació cel·lulòsica, si be, a mes de les diverses capes d' aquesta imprimació,  i la capa de color final que li pugui donar,  li donaré una envernissada final amb vernís per a embarcacions, a fi d' assegurar-me un bon tractament final.
     
    El paso siguiente, ha sido empezar a pintar las diversas piezas de madera. Después de buscar información sobre que es el Dope, y ver que esta prácticamente en desuso o no habiéndolo sabido encontrar, y después de haber leído bastante por internet, he llegado a la conclusión de que una buena alternativa será el tapaporos celulósico, si bien , además de las diversas capas de tapaporos que le pueda dar, y la capa de color final que le pueda dar, le daré una barnizada final con barniz para embarcaciones , a fin de asegurarme un buen tratamiento final.
    
    De moment li he donat una capa d' imprimació i he fet una passada de paper de vidre de gra molt fi, un cop ho tingui tot polit, els donaré un parell mes de capes d' imprimació cel·lulòsica polides entre capes amb paper de vidre d' aigua 400 i p600, tot, abans de començar a enganxar les quadernes roda i espejo a la base d' assemblatge.

    De momento le he dado una capa de tapaporos celulósico y lo he lijado con lija de grano muy fino. Una vez este todo bien lijado, le daré un par de capas mas de tapaporos, con pulido entre capas con lija de agua 400 y p600, todo, antes de empezar a pegar la roda, cuadernas y espejo en el picadero.    Bé, doncs per fi, després de molts preliminars, començo a muntar el casc del vaixell. Com podeu observar, he fet seguint les mides del planell un suport als escaires per a recolzar les quadernes durant tot el proces de construcció del casc, i hi he traspassat la línia que marca el centre del vaixell als escaires i els suports, per a que quan marqui el centre a les quadernes, quedi perfectament alineat.    Bien, pues por fin, después de un montón de preliminares, empiezo a ensamblar el casco. Como podéis observar, he hecho siguiendo las medidas de los planos,un soporte en las escuadras, para que se apoyen las cuadernas durante todo el proceso de construcción del casco, y le he traspasado la linea de crujía a las escuadras y soportes, para que cuando marque el centro de las cuadernas, queden perfectamente alineadas.

    El següent pas ja es començar a enganxar quadernes als seus suports, vigilant d' enganxar cada una allà on li toca. Per a fer-ho, he utilitzat el pegament de tipus cianocrilat, que assegura un encolat ràpid i resistent, però que també per la seva rigidesa, ens serà fàcil de desmuntar el casc de la base. Un cop s'ha posat una mica d' adhesiu, es fa pressió durant un instant fins que quedi fixada la quaderna en la posició desitjada.
 
    El siguiente paso es empezar a pegar las cuadernas en sus soportes, con cuidado de no pegarlas donde no corresponda. Para hacerlo, he utilizado pegamento de tipo cianocrilato, que asegura un pegado rápido y resistente, pero que también por su rigidez, nos sera fácil de despegar el casco del picadero. Una vez hemos puesto un poco de adhesivo, se presiona unos instantes hasta que quede fijada la cuaderna en la posición deseada.
    En quan esta tot ben enganxat, hem de comprovar que tot sigui ben alineat. Jo he utilitzat un llisto de fusta, recolzant-lo a les quadernes tant pel fons, com pels laterals, i un cop s' han detectat les possibles errades, es procedeix a corregir-les. Jo en el meu cas, he hagut de complementar els suports de tres quadernes en alçada per a deixar-les alineades. Tan bon punt ho he acabat, he procedit a col·locar el semimamparo que va de l' espejo de popa fins a la quaderna 440, fent els encaixos necessaris i enganxant-la amb cianocrilat, deixant-la a punt per a enganxar el panell del fons.

    En cuanto todo este bien pegado, debemos comprobar que todo este bien alineado. Yo he utilizado un listón de madera, apoyándolo en las cuadernas tanto po el fondo, como por el lateral, y una vez se han detectado los posibles errores, se procede a corregirlos. Yo en mi caso, he tenido que suplementar el soporte de tres cuadernas en altura para dejarlas alineadas. Tan pronto como lo he acabado, he procedido a colocar el semimamparo que va del espejo de popa a la cuaderna 440, haciendo los encajes necesarios y pegándolos con cianocrilato, dejándolo ya a punto para pegar el panel del fondo.    Per fi hem arribat a un punt on el projecte, comença a prendre forma. Tant el fons, com els panells laterals, ja estan envernissats amb 3 capes de tapaporos cel·lulòsic per ambdues bandes. Les quadernes enganxades i alineades, nomes cal començar a assemblar les diferents parts en el seu lloc. Per a fer-ho, utilitzo, el pegament de cianocrilat i molta paciència per a aguantar les fustes en el seu lloc fins que ha acabat d’ assecar l’ adhesiu. Comprovo l’ estat de les unions i allí on ha quedat algun espai obert torno a posar mes cianocrilat i aguanto fins que tanca la junta definitivament.
 
    Un cop tinc els tres panells enganxats, els he d’ ajustar seguint la línia de les quadernes, i per a fer-ho, m’ ajudo d’ una agulla, que recolzada en la quaderna, allà on anirà enganxat el pantoc que tancarà el casc, faig un foradet en cada una d’ elles. Amb l’ ajuda d’ un llistonet de fusta, traço una ratlla amb llapis que em serà la guia per on he de tallar el sobrant del fons i els laterals. Aquest sobrant, no el tallo en perpendicular a la fusta del fons o lateral, si no que el tallo amb un bisell amb la mateixa inclinació que les quadernes, augmentant així la superfície d’ encolat i millorant l’ ajust entre panells de fusta.

    Por fin, hemos llegado a un punto del proyecto en que empieza a tomar forma. Tanto el fondo, como los paneles laterales, ya han sido barnizados con 3 capas de tapaporos celulósico por las dos caras. Las cuadernas debidamente pegadas y alineadas, y ya solo falta empezar a ensamblar las diferentes partes en su sitio. Para hacerlo, utilizo el pegamento de cianocrilato y mucha paciencia para aguantar las maderas en su sitio, hasta que acaba de secar el adhesivo. Compruebo el estado de las uniones y allí donde se ha quedado un espacio abierto, vuelvo a poner más cianocrilato y aguanto hasta que cierra la junta definitivamente. Una vez tengo los tres paneles pegados, debo ajustarlos siguiendo la línea de las cuadernas, y para hacerlo, me ayudare de un alfiler, que apoyado en la cuaderna, en la parte donde ira pegado el pantoque que cierra el casco, le hago un agujerito en la madera en cada una de ellas.
 

Con la ayuda de un listoncito de madera, trazo una línea con lápiz que me hará de guía por donde tendré que cortar el sobrante del fondo y los laterales. Este sobrante, no lo corto en perpendicular a la madera del fondo o lateral, si no que la corto dándole el bisel con la misma inclinación que tienen las cuadernas, aumentando así la superficie de encolado y mejorando el ajuste entre los diferentes paneles de madera.


Ja hi tornem a ser a la carrega. Després d' un breu parèntesi, durant les vacances de setmana santa, reprenc la feina, i el primer que faré, serà tancar el casc posant els pantocs, que prèviament haure envernissat amb tres capes de tapaporos cel·lulòsic. El procés serà el mateix que s' ha emprat amb la resta de parts del casc, tot i que serà una mica mes complicat que els altres, ja que no nomes s' ha d' enganxar a les quadernes, si no que també s' ha de quedar ben subjecte al panell del fons i al panell lateral. Per a tal efecte, poso cianocrilat tant a les quadernes com resseguint tota la línea del contorn del fons i lateral, aguanto el pantoc fermament  fins que queda subjecte en tota la seva longitud i després vaig enganxant aquelles zones que hagin pogut quedar sueltes.

    Pues ya volvemos a estar en marcha. Después de un breve paréntesis durante las vacaciones de semana santa, me vuelvo a poner manos a la obra, y lo primero que hare es, cerrar el casco, pegando los pantoques, que previamente he barnizado con tres capas de tapaporos celulósico. El proceso, será el mismo que se ha empleado con el resto de las partes del casco, aunque un poco mas complicado ya que no solo debe quedar sujeto a las cuadernas, sino que también debe quedar bien sujeto al panel del fondo y al panel lateral. Para tal efecto, pongo cianocrilato en las cuadernas y a lo largo de todo el contorno del fondo y lateral, sujetando el pantoque firmemente hasta que queda sujeto en toda su longitud y luego voy pegando aquellas zonas que hayan podido quedar sueltas.

    Un cop he tingut el primer pantoc enganxat, he procedit a retallar el tros de fusta sobrant pel fons, i us preguntareu perquè no ho he fet quan tingues els dos pantocs enganxats a lloc? Doncs molt senzill,  he aprofitat que el fons queda ben pla, per a recolzar una fulla de cúter esmolada i anar fent tantes passades com fos necessari per a anar retallant el sobrant i que quedes perfectament alineat amb el fons, i després en enganxar el segon pantoc faré exactament el mateix. Per contra, si hagués enganxat primer els dos pantocs, no hauria pogut recolzar la fulla de cúter en el fons pla, o si mes no, no  tot el llarg del casc, i el tall, hauria estat mes inexacte. I com una imatge val mes que mil paraules, aquí, ho veureu mes clar.

    Una vez he tenido pegado el primer pantoque, he procedido a recortar la madera sobrante por el fondo, y os preguntareis ¿porque no lo he hecho cuando ya tuviese los dos pantoques pegados en su sitio? Pues muy fácil, he aprovechado que el fondo queda completamente plano, para apoyar una hoja de cúter afilada, e ir haciendo pasadas hasta que se ha ido recortando lo que sobraba, de manera que quedase perfectamente alineado con el fondo. Luego, cuando pegue el segundo pantoque, hare exactamente lo mismo.  Por el contrario, si hubiese pegado primero los dos pantoques, no habría podido apoyar  la hoja de cúter en el fondo plano, o al menos no en toda su longitud y el corte, habría sido más inexacto. Y como una imagen vale más que mil palabras, aquí, lo veréis mas claro.

    Per a acabar aquesta part del treball, ens quedarà retallar el sobrant d’ ambdós pantocs amb el seu corresponent panell lateral, i ho farem de la mateixa manera que amb el fons, recolzant la fulla de cúter en el panel lateral i deixant un tall alineat amb aquest panel. En aquesta part del procés, si que farem els dos pantocs al mateix temps ja que el sobrant de l’ un no interfereix en l’ altre i a mes, ara serà necessari despendre el casc de la seva base per a poder treballar amb comoditat, i ja no ens farà mes falta per a aquest vaixell (en les fotos anteriors, el meu vaixell ja estava desprès de la seva base, degut a un terrible accident que va patir i que el va arrencar de la mateixa, entre d’ altres desperfectes).

    Para acabar esta parte del trabajo, nos quedara recortar el sobrante de los dos pantoques con su correspondiente panel lateral, y para ello utilizaremos el mismo sistema que con el fondo, apoyando la hoja de cúter en el lateral y dejando un corte alineado con ese panel. En esta parte del proceso, si que haremos los dos pantoques a la vez, ya que el sobrante del uno, no interfiere con el otro, y además, a partir de aquí será necesario desprender el casco del picadero para poder trabajar con comodidad dejando este de sernos útil para este barco (en las fotos anteriores, mi barco, ya no estaba sujeto al picadero, debido a un terrible accidente que sufrió y que lo arranco del mismo, entre otros desperfectos).

    Per a poder donar per a acabada aquesta part del procés, acabaré de reforçar les unions entre panells amb un adhesiu de poliuretà, amb partícules de fibra de vidre que te una resistència similar a l’ epoxi i absolutament impermeable amb el que espero assegurar una estanquitat perfecte de les unions i evitar entrades d’ aigua. Aprofitaré per a segellar qualsevol escletxa per la cara exterior del casc amb el mateix adhesiu com si fos massilla, i un cop estigui ben sec, envernissaré els cantells que han quedat desprotegits amb un mínim de tres capes,  igual que la resta del casc.

    Para poder dar por finalizada esta parte del proceso, acabare de reforzar las uniones entre paneles con un adhesivo de poliuretano, con partículas de fibra de vidrio, que tiene una resistencia similar al epoxi, y absolutamente impermeable, con el que espero asegurar una estanqueidad perfecta de las uniones y evitar entradas de agua. Aprovechare para sellar cualquier grieta que haya podido quedar por la cara exterior del casco con el mismo adhesivo como si fuese masilla, y una vez este bien seco, barnizare los cantos que han quedado desprotegidos con un mínimo de tres capas al igual que el resto del casco.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada