Errades / Errores


    Be com ja vaig indicar, faré una petita llista d' errades comeses, així si algú ho llegeix potser s' estalvia caure en els mateixos errors, i ja ha guanyat alguna cosa.

    Bueno, como ya indique, dejare una pequeña lista de los errores que he cometido, así si lo lee alguien tal vez se ahorre caer en los mismos errores y ya tiene algo ganado.

  1. durant el trasllat d' una de les fustes on havia dibuixat el perfil de les quadernes i el fons pla, d' un cop d' aire se' m va ficar entre les cames de manera que com anava caminant, es va partir per la meitat en un tram d' uns 40 cm, així doncs vaig haver de tornar a començar. Durante el traslado de una de las maderas, en la que había dibujado el perfil de las cuadernas y del fondo del barco, una racha de aire, hizo que se me metiera entre las piernas de manera que al ir caminando, se partió por la mitad en un tramo de unos 40 cm, así pues, tuve que empezar de nuevo.
  2. l' adhesiu epoxi que he comprat es de secat en 5 minuts i no de 30 com especificava l' autor del disseny, no obstant, aprofitaré la capacitat de secat ràpid que te per enganxar el fons laterals i pantocs donada la seva major resistència davant el cianocrilat. El adhesivo epoxi que he comprado es de secado en 5 minutos y no de secado en 30 como especifica el autor del diseño, no obstante aprovechare la capacidad de secado rápido, para pegar el fondo, laterales y pantoques dada su mayor resistencia frente al cianocrilato.


  3. Com era d' esperar, a l' hora de polir la quaderna 540 després de l' ultima capa de tapaporus, s' ha partit per un dels laterals. I dic com era d' esperar perquè mentre li passava el paper de vidre els cops anteriors, ja amenaçava amb partir-se. Però a grans mals, millor sol·lucions. Li encolaré un parell de trocets de fusta, un a cada banda per on s' ha partit a mode de contraxapat creuant el sentit de les vetes, i quedara ben reforçada, i el pes de la fusta de balsa extra, serà ben insignificant, tot i que a mode de prevenció i equilibri, igual li enganxo unes fustes similars a l' altre banda de la quaderna. Como era de esperar, en el momento de lijar la ultima de las capas del barniz tapaporos de la cuaderna 540, esta, se ha partido por uno de sus laterales. Y digo, como era de esperar, ya que mientras lijaba las capas anteriores, ya amenazaba con partirse. Pero a grandes males, grandes remedios. Le voy a encolar un par de trocitos de madera, uno en cada lado por donde se ha partido a modo de contrachapado cruzando el sentido de las vetas, para que quede bien reforzada, y el peso de la madera de balsa extra, sera insignificante, aunque por simple prevención y equilibrio, le encolare unas maderas similares al otro lado de la cuaderna.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada